Lục bình song hạc
Lục bình song hạc

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 6,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình đắp nổi tứ cảnh màu
Lục bình đắp nổi tứ cảnh màu

Mã sản phẩm : HNBT-LB1800

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: 90 phân

Lọ lục bình vẽ tứ cảnh 4 mùa
Lọ lục bình vẽ tứ cảnh 4 mùa

Mã sản phẩm : CHBT-LB16

Giá: 2,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m

Lục bình cổ đồ bổ khung
Lục bình cổ đồ bổ khung

Mã sản phẩm : CHBT-LB48

Giá: 6,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình tùng chùa non nước
Lục bình tùng chùa non nước

Mã sản phẩm : CHBT-LB68

Giá: 9,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình sơn thủy hữu tình
Lục bình sơn thủy hữu tình

Mã sản phẩm : CHBT-LB32

Giá: 4,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình tứ cảnh chữ phúc
Lục bình tứ cảnh chữ phúc

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 6,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình tứ cảnh bổ khung
Lục bình tứ cảnh bổ khung

Mã sản phẩm : CHBT-LB32

Giá: 4,300,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình tùng chùa nổi 1m65
Lục bình tùng chùa nổi 1m65

Mã sản phẩm : CHBT-LB38

Giá: 6,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình sen cá 1m35
Lục bình sen cá 1m35

Mã sản phẩm : CHBT-LB13

Giá: 18,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m35

Lục bình tứ cảnh 1m35
Lục bình tứ cảnh 1m35

Mã sản phẩm : CHBT-LB13

Giá: 18,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m35

Lục bình bách điểu 1m65
Lục bình bách điểu 1m65

Mã sản phẩm : CHBT-LB65

Giá: 9,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m65